Mateusz Klempert

DR MATEUSZ KLEMPERT

Kierownik Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki"

TEL. +48 513 330 313

E-MAIL: mateuszklempert@gmail.com

ORCID: orcid.org/0000-0003-0415-7614

 

Absolwent Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył kurs pedagogiczny, przeprowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego, uprawniający do zajmowania stanowiska nauczyciela. Ponadto w 2009 roku zrobił kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dwa lata później ukończył kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Od 2012 roku był doktorantem na studiach III stopnia na Wydziale Humanistycznym. W trakcie studiów pełnił funkcję  redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Meritum” – Rocznika Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historii o specjalnościach: historia Polski i powszechna XVIII-XX wieku, historia prawa, historia sztuki (doktorat z wyróżnieniem).

Od 2013 roku współpracuje z Fundacją Kossakowskiego, a od 2016 roku został Kierownikiem Archiwum Cyfrowego „Wojtkuszki”.

W latach 2018–2020 zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako wykładowca/dydaktyk.   

W trakcie studiów doktoranckich i pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz w Fundacji Kossakowskiego nabył niezbędne umiejętności, które pozwoliły mu na rozwój osobisty, a także naukowy. We współpracy z zespołami naukowymi opracowanych zostało 16 wniosków grantowych m.in. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Rady Kultury Litwy. Uczestniczył także w szkoleniach poświęconych pisaniu grantów.

Dodatkowo praca w zespołach organizacyjnych doprowadziła do zorganizowania 16 konferencji naukowych – ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. w Olsztynie, Tarnobrzegu i Ukmergė.

Współpraca z Domem Spotkań z Historią doprowadziła do zorganizowania wystawy fotograficznej poświęconej XIX-wiecznym fotografiom wykonanych przez Stanisława Kazimierza Kossakowskiego. Pełnił funkcję jednego z kuratorów wystawy, a także uczestniczył w pracach na publikacją albumu.  

W trakcie siedmiu lat pracy naukowej uczestniczył w 18 konferencjach naukowych, a także w kwerendach naukowych w Polsce i za granicą. Wynikiem wyjazdów były publikacje naukowe: 4 edycje źródłowe (trzy we współautorstwie), z czego jedna została przetłumaczona i wydana w języku litewskim na Litwie, 19 artykułów naukowych i rozdziałów do monografii wieloautorskich. Będąc organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych redagował następnie monografie. Łącznie wydanych zostało 10 monografii wieloautorskich.    

Za działalność naukową i organizacyjną Fundacja Kossakowskiego odznaczony w 2018 roku „Złotym Medalem Jednorożca” przyznawanym za szczególne zasługi dla wspólnego dziedzictwa kultury narodów Rzeczpospolitej.

Aktualności